• Project Closing Ceremony

    Previous Next ขอบคุณทีมงาน สสส ที่ร่วมเหนื่อยกับเราในการวางระบบให้สอดคล้องกับความต้องการที่ฝ่ายบริหารต้องการ และ ดำเนินการได้สำเร็จตามแผน หลังจากนี้ เราจะคอยช่วยติดตามสนับสนุน เพื่อให้เกิดความมั่นคง ของข้อมูล เพื่อช่วยให้ท่านสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ